02 kwietnia 2024
Witaj w rankingu firm odszkodowawczych w Lęborku! Jeśli jesteś mieszkańcem miasta i potrzebujesz profesjonalnej
30 marca 2024
Zmagając się z sytuacjami, w których potrzebujemy pomocy specjalistów od odszkodowań, nie zawsze wiemy,
26 sierpnia 2017
Wojewódzkie Komisje d/s Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (nieaktualne)

Wiadomości / BLOG

02 kwietnia 2024
Witaj w rankingu firm odszkodowawczych w Lęborku! Jeśli jesteś mieszkańcem miasta i potrzebujesz profesjonalnej
30 marca 2024
Zmagając się z sytuacjami, w których potrzebujemy pomocy specjalistów od odszkodowań, nie zawsze wiemy,

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu. Komisje orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia co umożliwia uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w czasie dużo krótszym niż w przypadku sprawy sądowej.

 

Czym jest zdarzenie medyczne?
Jest to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;

 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;

 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.


Kto może złożyć wniosek do komisji?

 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy;

 2. spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.


O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku?

 • wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym powzięto wiedzę o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Warto podkreślić, iż w przypadku śmierci pacjenta terminy powyższe nie biegną do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 • na stronie internetowej lub w siedzibie danego urzędu wojewódzkiego powinny być dostępne gotowe formularze wniosku. Można również taki wniosek przygotować samodzielnie;

 • dane szpitala można sprawdzić w ogólnodostępnym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą np. na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl.


W przypadku samodzielnego przygotowywania wniosku powinien on zawierać:

1) dane pacjenta:

a) imię i nazwisko;

b) datę urodzenia;
c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość*;

2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego*;
3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców*;
4) wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
5) adres do doręczeń korespondencji;
6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:

a) firmę;
b) adres siedziby oraz adres szpitala*;

7) uzasadnienie wniosku: należy dokładnie opisać co jest przedmiotem wniosku, jaki skutek i szkodę wywołało dane zdarzenie medyczne;
8) wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
9) propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) która w przypadku:

a) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
b) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
– w odniesieniu do jednego pacjenta;

10) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku (np.:w tym przedłożenie dokumentacji medycznej) oraz wszelkie inne materiały, które mogą pomóc Komisji w ocenie wniosku;
11) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich;
12) potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek urzędu wojewódzkiego. Numer konta jak i tytuł wpłaty można znaleźć na stronach internetowych urzędu lub uzyskać telefonicznie w Komisji.

 

Wniosek powinniem zostać przekazany do właściwej komisji w województwie, w którym ma siedzibę szpital.

 

* - jeżeli dotyczy


Jakie są koszty postępowania i kto je ponosi?

 

 • opłata przy złożeniu wniosku – 200 zł;

 • koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję;

 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.


W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi Wnioskodawca.


W przypadku orzeczenia o istnieniu zdarzenia medycznego koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia).


W przypadku nieprzedstawienia przez ubezpieczyciela w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia – koszty ponosi ubezpieczyciel.

 


Warto pamiętać, że jeśli kwota zadośćuczynienia i odszkodowania zostanie zaakceptowana, droga sądowa w formie pozwu przeciwko szpitalowi do sądu cywilnego zostaje zamknięta. W przypadku, gdy Wnioskodawca propozycji nie zaakceptuje lub pojawią się nowe objawy, okoliczności związane ze zdarzeniem już rozpatrzonym przez komisję, może on dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.


Gdzie szukać dodatkowych informacji?

 • strony internetowe urzędów wojewódzkich - można znaleźć tam informacje na temat postępowania przed komisjami wojewódzkimi, wnioskodawca może skorzystać ze specjalnych numerów telefonów.

 • strona internetowa Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl - można zleźć tam m.in. elektroniczną wersję publikacji pt. „Niezbędnik dla wnioskodawców”.

 • ustawa z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w Rozdziale 13 znajdują się szczegółowe uregulowania prawne na temat wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

 

 

 

Agencja SECRET sporządza wnioski do WKOZM, kompletuje dokumentację, nadzoruje postępowanie i dochodzi świadczeń odszkodowawczych.

 

 

 

 

 

 

Błędy medyczne